Slovníček energetických pojmov




Q - Elektrický náboj

 

Elektrický náboj (Q) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje veľkosť schopnosti pôsobiť elektrickou silou. Značka: Q (angl. quantity of charge) Základná jednotka: coulomb, skratka C. Ďalšie používané jednotky: milicoulomb mC, mikrocoulomb μC; ampérhodina Ah, miliampérhodina mAh. Elementárne kvantum: e = 1,602177 x 10−19 C

 

 

Q - Teplo

 

Teplo alebo tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu. Teplo si vymieňajú iba telesá s rôznou teplotou. Značkou tepla je Q a jednotkou tepla je Joule (značka J). Je potrebné rozlišovať medzi dvoma rôznymi veličinami: teplota vyjadruje stav telesa, a teplo ktoré vyjadruje zmenu stavu telesa.

 

Podľa kinetickej teórie je teplo celkovou kinetickou energiou neusporiadaného pohybu částíc, z ktorých sa látka skladá. Premena mechanickej práce na teplo je kinetickou teoriou vysvetľovaná ako premena energie usporiadaného pohybu na kinetickú energiu

 

 

Qm - Magnetický náboj

 

Magnetický náboj (Qm) je hypotetická fyzikálna veličina, analogická k elektrickému náboju, ktorá vyjadruje mieru schopnosti telesa pôsobiť magnetickou silou.