Slovníček energetických pojmov
Dávka (radiačná)

 

Radiačná dávka predstavuje podiel množstva energie ionizujúceho žiarenia, pohltenej anorganickou látkou, a hmotnosti tejto látky. Ide o základnú veličinu charakterizujúcu pôsobenie ionizujúceho žiarenia na látku. Jednotkou dávky je jeden gray [Gy], čo je jeden joule pohltený jedným kg látky (1 Gy = 1 J/1 kg). Mimosústavová jednotka je 1 rad, pričom 100 radov = 1 Gy.

 

 

Démokritos

 

asi 460 – 370 pr.n.l

 

Tvorca filozofie atomizmu, podľa ktorej sa svet skladá z ďalej nedeliteľných malých teliesok – atómov. Atómy sa podľa Demokrita neustále pohybujú všetkými smermi, zrážajú sa, spájajú a rozdeľujú. Všetko vôkol nás vzniká spojením atómov.

 

 

Denoxidácia

 

Odstraňovanie oxidov dusíka zo spalín. Oxidy dusíka patria medzi škodlivé emisie elektrární, spaľujúcich fosílne palivá. Vznikajú jednak oxidáciou dusíka prítomného v malom množstve v palivách, jednak oxidáciou dusíka v spaľovacom vzduchu. Množstvo vznikajúcich oxidov dusíka závisí vo veľkej miere od spaľovacej teploty – čím vyššia spaľovacia teplota, tým viac vznikajúceho NOX.

 

V súčasnosti sa preto predovšetkým upravujú horáky a zlepšuje sa kontrola spaľovania, čím sa znižuje spaľovacia teplota.

 

 

Deponát

 

Deponát je zmes popola a energosadrovca navlhčená asi 25 % vody. Takto spracovaná hmota má iba mierne zníženú vyluhovateľnosť škodlivín oproti pôvodným zložkám. Vďaka rôznej veľkosti častíc popolčeka, trosky a energosadrovca je asi desaťkrát znížená priepustnosť vrstvy v porovnaní s vrstvami samostatných zložiek deponátu.

 

 

Derivačná vodná elektráreň

 

Pri derivačnej vodnej elektrárni je hydroenergetický spád vytvorený prevažne derivačným kanálom. Najnižšie hodnoty spádu v derivačných elektrárniach bývajú okolo 10 m, najvyššie 200 m a viac.

 

 

Derivačný kanál

 

Na využitie energie vodného toku treba sústrediť spád na niektorom mieste využívaného úseku. Najčastejším je vzdutie hladiny vybudovaním hate alebo priehrady v koryte vodného toku. Inou možnosťou je odvedenie časti toku derivačným kanálom, ktorého sklon je menší než priemerný sklon riečiska, čím sa na konci derivačného kanála vytvorí spád medzi týmto kanálom a pôvodným riečiskom.

 

 

Deutérium

 

Deutérium je izotop vodíka, ktorý má výborné moderačné vlastnosti. Vodu, v ktorej molekulách H2O je miesto „obyčajného“ izotopu vodíka práve deutérium, nazývame ťažká voda. S ohľadom na malú absorpciu neutrónov je ťažká voda lepším moderátorom než ľahká voda. Okrem jadrovej techniky sa deutérium a jeho zlúčeniny používajú napr. v spektroskopii, v lekárstve, pri štúdiu mechanizmov chemických reakcií a podobne.

 

 

Diagram zaťaženia

 

Diagram zaťaženia predstavuje dôležité grafické znázornenie závislosti elektrického výkonu od času. V praxi sa využíva závislosť elektrického výkonu elektrárne, časti energetickej sústavy, sústavy ako celku a podobne. Sledovaným obdobím môže byť deň (24 hodín), týždeň atď.

 

 

Dielektrikum

 

Dielektrikum (izolant) je nevodič – prostredie s vysokým merným odporom (minimálne 1010 W/cm). Vložením do elektrostatického poľa dôjde k polarizácii dielektrika. Elektrický izolátor s niektorými významnými fyzikálnymi vlastnosťami, dôležitý pri praktických aplikáciách.

 

 

Diesel Rudolf

 

18. 3. 1858 – 29. 9. 1913

 

Vynálezca vznetového motora. Patent na tento nový typ motora získal v roku 1892, ale prvý prakticky využiteľný „dieselov” motor začal fungovať až o päť rokov. Dnes je rozšírený nielen v energetike, ale hlavne v dopravných prostriedkoch (lokomotívy, nákladné automobily, osobné automobily a podobne).

 

 

Dieselgenerátor

 

Dieselgenerátor je elektrický stroj slúžiaci na výrobu elektrickej energie, pričom ako pohon sa používa vznetový (dieselový) motor. Prakticky všetky dieselgenerátory produkujú striedavý elektrický prúd a ide teda o dieselalternátory. Tieto zariadenia sa používajú v elektrárňach ako zdroje zabezpečeného napájania dôležitých systémov.

 

 

Distribučné spoločnosti

 

Poslaním regionálnych energetických distribučných spoločností je distribúcia, nie však predaj elektrickej energie všetkým kategóriám zákazníkov. Sú to priemyselné podniky, drobní podnikatelia aj domácnosti. Distribučné spoločnosti zabezpečujú servisné a zúčtovacie služby, realizáciu prípojných a odberných miest a správu rozvodní, transformovní a distribučných sietí 110 kV a 22 kV. 

 

Elektrickú energiu, ktorú dodávajú zákazníkom, nakupujú nielen od slovenských, ale aj od iných výrobcov a dodávateľov (vrátane zahraničných). Väčšina odberateľov elektrickej energie je na napäťovej úrovni 400 / 230 V.

 

 

Diviš Prokop

 

1. 8. 1696 – 21. 12. 1765

 

Vlastným menom Václav Divíšek. Jeden z prvých priekopníkov v poznaní elektrickej energie v Rakúskej monarchii. Najvýznamnejší je jeho objav a zostrojenie bleskozvodu, ale Diviš používal elektrinu aj na liečenie ľudí, študoval jej vplyv na rastliny, a dokonca vynašiel elektrický strunový nástroj so štrnástimi klaviatúrami.

 

 

Dočasne rádioaktívny odpad

 

Dočasne rádioaktívny odpad obsahuje iba rádionuklidy s veľmi krátkym polčasom rozpadu.

 

Býva skladovaný na pracoviskách s rádioaktívnymi látkami počas doby, kým aktivita poklesne pod prípustnú úroveň, ktorá je stanovená osobitnými predpismi (zvyčajne 10 polčasov rozpadu prítomného rádionuklidu). Po uplynutí tejto doby môže byť odstránený ako nerádioaktívny odpad.

 

 

Doprava elektriny

 

Elektrická energia sa z miesta výroby na miesto spotreby dopravuje rozvodnou sústavou, ktorú tvoria vodiče (káble, drôty) a transformátory (trafostanice). Priemyselne vyrábanú elektrinu nie je možné skladovať (akumulovať) a preto je potrebné vyrábať a distribuovať také množstvá, ktoré sú súčasne i spotrebiteľmi využívané. V SR prenosové sústavy prevádzkujú SEPS ("veľké drôty") a regionálne distribučné spoločnosti ("malé drôty").

 

 

Doprava ropy

 

Ropa sa z miest jej ťažby do miest spotreby dopravuje prakticky tromi spôsobmi – po železnici v cisternových vagónoch, ropovodmi alebo vodnou cestou v tankeroch. Celková dĺžka všetkých ropovodov na svete predstavuje rádovo státisíce kilometrov. K najznámejším svetovým ropovodom patria Big Inch v USA, dlhý 2 190 km a vedúci od nálezísk v Texase do rafinérie v Pensylvánii, kanadský ropovod spoločnosti Interprovincial, ktorý vedie z Edmontonu v Kanade cez Chicago v USA do kanadského Montrealu a meria 3 787 km, ropovod Trans Arabian s dĺžkou 1 700 km, vedúci z oblasti Bahrajnu v Perzskom zálive cez Saudskú Arábiu k Stredozemnému moru, aljašský ropovod, ktorý vedie od ložísk v zátoke Prudhoe na severe do prístavu Valdez na juhu a má dĺžku 1 287 km. Za najdlhší ropovod na svete je označovaný ruský ropovod Družba s dĺžkou 5 502 km. Vychádza z Kujbyševa na Volge a vedie na západ, v bieloruskom Mozyre sa delí na dve vetvy – severná smeruje do Poľska a bývalej NDR, južná cez Užhorod na Slovensko, kde sa v Šahách opäť rozdeľuje na tri vetvy: jedna vedie do Bratislavy, druhá do Zálužia pri Moste v ČR a tretia do Budapešti.

 

 

Doprava uhlia

 

Uhlie sa na väčšie vzdialenosti väčšinou prepravuje v nákladných vagónoch po železnici, menšie množstvo na nákladných lodiach po riekach a moriach. Táto doprava postráda terénnu prispôsobivosť, úspornosť a nepretržitú prevádzkyschopnosť ropovodov a plynovodov. Priemyselné centrá s najväčšou spotrebou energie získavanej z uhlia však väčšinou už vznikali v blízkosti uhoľných baní, takže nebolo potrebné realizovať dopravu na veľkú vzdialenosť. Problémy s dopravou uhlia nastávajú hlavne v zime, keď uhlie samotné zamŕza a musí sa nechať rozmrazovať vo vykurovaných priestoroch alebo pomocou rôznych rozmrazovacích zariadení.

 

 

Doprava zemného plynu

 

Plyn sa z miesta ťažby do miesta spotreby prepravuje plynovodmi (povrchovými a podmorskými) a po mori v skvapalnenej forme špeciálnymi tankermi.

 

Skvapalnenie zemného plynu na dopravu v špeciálnych tankeroch sa v týchto prípadoch realizuje ešte pred plnením do tankerov schladením na -161 až -169 °C podľa objemu dusíka. To umožní zmenšiť objem plynu na 1/630. Tanker potom musí túto teplotu plynu udržiavať, a tak pripomína akúsi veľkú plávajúcu termosku. Prvú takúto loď postavili Japonci v roku 1973. Divy techniky predstavujú taktiež plynovody budované v nesmierne ťažkých podmienkach na Aljaške a na ruskom severe.    

 

 

Dowtherm

 

Dowtherm, je organická kvapalina s vysokým bodom varu, ktorá sa používala na skladovanie paliva v jadrovej elektrárni A-1. Vysoká rádioaktivita dowthermu je najmä dôsledkom porušenia pokrytia niektorých palivových článkov, a taktiež závisí na stupni vyhorenia v minulosti uskladneného paliva v tomto kvapalnom rádioaktívnom odpade. Hlavným spôsobom úpravy dowthermu je bitúmenácia, ktorá spočíva v odparení kvapaliny a rozmiešaní suchého zvyšku s roztaveným bitúmenom alebo s bitúmenovou emulziou.

 

 

Dozimeter

 

Merač množstva energie röntgenových alebo rádioaktívnych lúčov na jednotku plochy.

 

 

Dozorňa v elektrárni

 

Dozorňa (alebo tiež velín) v elektrárni predstavuje miesto, odkiaľ sa diaľkovo riadi, ovláda a kontroluje celý technologický proces výroby elektrickej energie. Vzhľadom na to, že tento proces je veľmi zložitý, je v elektrárni niekoľko dozorní, z ktorých sa riadi určitá časť výroby. Tak napríklad v jadrovej elektrárni je bloková dozorňa, núdzová dozorňa, dozimetrická dozorňa, elektrická dozorňa, tzv. spoločná dozorňa a ďalšie. Obsluhu každej dozorne tvoria operátori.

 

 

Drvič trosky

 

Zariadenie na rozdrvenie stuhnutej trosky na malé čiastočky, umožňujúce ďalšiu manipuláciu. Pri prudkom ochladení prehriatej roztavenej trosky, vytekajúcej z výtavného ohniska, troska granuluje na drobné častice, uľahčujúce ďalšiu manipuláciu. Pretože granulácia trosky pôsobením vody nie je úplne spoľahlivá, býva súčasťou granulačného zariadenia ešte drvič, ktorý rozbíja väčšie kusy trosky, ktorá sa doposiaľ nerozpadla pod vplyvom vnútorného napätia.

 

 

Dúchadlo

 

Dúchadlá patria medzi stroje na stláčanie plynu z atmosférického tlaku na tlak najviac do 0,3 MPa. Podľa pomeru výstupného a vstupného tlaku (tlakový pomer) rozlišujeme ventilátory (tl. pomer menší než 1,1), dúchadlá (tl. pomer 1,1 až 3) a kompresory (tl. pomer väčší než 3). Ide o rotačné stroje, ktoré premieňajú kinetickú energiu rotora na tlakovú (vnútornú) energiu plynu. Podľa konštrukcie sa dúchadlá rozdeľujú na piestové – pri nich je pohyb piestu priamočiary alebo otáčavý (rotačný) – a lopatkové (turbínové) – tu je pracovným orgánom obežné lopatkové koleso. Lopatkové dúchadlo môže byť radiálne, diagonálne alebo axiálne.

 

 

Dynamo

 

Dynamo je elektrický stroj – generátor, ktorý mení mechanickú energiu na elektrickú energiu, a vyrába tak jednosmerný elektrický prúd a napätie. Mechanickú energiu dodáva vodná alebo parná turbína v elektrárni, spaľovací motor alebo aj ľudská sila (napr. v prípade dynama na bicykli). Činnosť dynama je založená na elektromagnetickej indukcii. Budiaci prúd v statorovom vinutí vyvolá v statore magnetický tok. Vo vinutí rotora sa pri jeho otáčaní v magnetickom poli indukuje striedavé elektrické napätie, ktoré sa komutátorom, upevneným na hriadeli rotora, mení na napätie jednosmerné. Z komutátora sa jednosmerné napätie odvádza kefami do svorkovnice stroja, odkiaľ sa odoberá potrebný elektrický prúd.