Slovníček energetických pojmov
Y - Merná energia čerpadla

 

Mernou energiou čerpadla  rozumieme  energiu dodanú čerpadlom jednému  kilogramu čerpanej  kvapaliny (J.kg-1). Rovná sa teda prírastku mernej energie medzi vstupným a výstupným prierezom čerpadla.