Slovníček energetických pojmov
Zaistené napájanie

 

Zaisteným napájaním určitým médiom (elektrickou energiou, vodou a pod.) nazývame napájanie zabezpečené pri každom prevádzkovom ale aj havarijnom stave zariadenia. Zabezpečeným napájaním sa vybavujú najmä spotrebiče dôležité pre bezpečnosť (jadrovú, požiarnu, klasickú) daného zariadenia.

 

 

Základné zaťaženie

 

Základné zaťaženie sa na diagrame zaťaženia nachádza pod pološpičkovým zaťažením. Táto časť zaťaženia sa pokrýva veľkými jadrovými a tepelnými elektrárňami, t. j. elektrárňami s veľkým výkonom a vysokou účinnosťou s menšími nárokmi na možnosti regulácie výkonu.

 

 

Zákon o ovzduší

 

Základným zákonom, ktorý upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok je zákon č. 478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší)

 

Podľa tohto zákona sú znečisťujúcimi látkami tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.

 

Ministerstvo životného prostredia SR je zmocnené podľa tohoto zákona ustanoviť národné emisné, imisné alebo depozičné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky. V prípade elektrární na uhlie ide predovšetkým o zníženie koncentrácie popolčeka, oxidov síry a oxidov dusíka.

 

 

Zákon zachovania energie

 

Zákon zachovania energie hovorí, že energia sa nedá vyrobiť ani zničiť, ale iba premeniť na iný druh energie. Prvé rozhodujúce znenie zákona o zachovaní energie, vrátane matematického vyjadrenia pre vzájomné premeny energií, bolo po stáročia trvajúcom spore fyzikov s filozofmi vyrieknuté až 23. 7. 1847 na zasadaní Berlínskej fyzikálnej spoločnosti z úst nemeckého vedca H. Helnholtza (1821 – 1894): „Ak teleso alebo hmotný systém nepodliehajú účinkom okolia, potom súčet kinetickej a potenciálnej energie častíc, z ktorých sa skladá, zostáva stály”.

 

 

Zavodňovacie kolektory

 

Potrubie, v ktorom sa zhromažďuje voda privádzaná zavodňovacími trubicami z parného bubna do varníc. Kolektory sú usporiadané horizontálne a rozvádzajú vodu do vstupných hrdliel vertikálnych varníc.

 

 

Zdanlivý výkon

 

Zdanlivý elektrický výkon v obvodoch so striedavými harmonickými veličinami prúdu a napätia sa skladá z dvoch zložiek, jalového výkonu a činného výkonu. Jeho jednotkou je voltampér [VA]. 

 

 

Zdroj

 

 

Z hľadiska elektroenergetiky je zdroj zariadenie meniace chemickú, mechanickú alebo inú energiu na energiu elektrickú.

 

 

Zemné spojenie

 

Je vodivé spojenie ktoréhokoľvek bodu elektrickej siete v elektrizačnej sústave s izolovaným uzlom so zemou, ktoré má za následok väčšiu nesúmernosť sústavy než 33 % fázového napätia siete.

 

 

Zemný plyn

 

Zemný plyn patrí medzi fosílne palivá a jeho základnou zložkou je uhľovodík metán CH4, ktorý obvykle tvorí 88 – 99,8 % plynu. Čím viac metánu zemný plyn obsahuje, tým je z hľadiska energetiky kvalitnejší. Pomerne často sa vyskytujú spoločné ložiská ropy a zemného plynu, a to ako na pevnine, tak aj na mori. Zemný plyn je nejedovatý a bez zápachu. Slúži hlavne ako zdroj tepelnej energie v domácnostiach, výhrevniach, teplárňach a v elektrárňach. Výhodou jeho využitia je to, že po spálení nezanecháva popol, ľahko sa reguluje a meria jeho spotreba, pri správnom spaľovaní zanecháva vo vzduchu menej škodlivín než uhlie a ropa.

 

Zaujímavosťou je, že na Sibíri a na Aljaške sa nachádzajú ložiská zmrznutého plynu, tzv. hydrátov, kde v 1 m3 je ukryté až 200 m3 zemného plynu.

 

 

Zirkónium

 

Zirkónium je prvok. Čierny, práškovitý kov. V prírode sa vyskytuje v zlúčeninách, napr. v zirkóne (kremničitan zirkoničitý). V jadrovej energetike sa často používa ako materiál na povlak palivových tyčí.

 

 

Zotrvačníkový akumulátor

 

Zotrvačník je historicky prvým akumulátorom energie. Jeho princíp spočíva v roztočení kotúča s pomerne veľkou hmotnosťou. Po odpojení od vonkajšieho zdroja energie kotúč zotrvačnosťou ďalej rotuje a stáva sa tak sám zdrojom naakumulovanej kinetickej energie. Zotrvačníky sa v energetike široko používajú napríklad na plynulý dobeh napájacích čerpadiel pri výpadku elektrického napájania. Za zmienku tiež stojí skúšobná prevádzka elektrických gyrobusov vo Švajčiarsku. Ide o špeciálne upravené trolejbusy s jedenapoltonovým zotrvačníkom pod podlahou na hriadeli elektrického stroja. Moderné typy zotrvačníkov predstavujú ľahké a menšie šošovkovité kotúče z vystužených plastov, ktoré v špeciálnych ložiskách a vo vákuovej alebo héliom plnenej skrini rotujú až desaťtisíckrát za minútu. Takto konštruované zotrvačníky sa v priemysle využívajú na prekonanie krátkodobých výpadkov siete, nebezpečných pre riadiace a počítačové systémy.

 

 

Žiarenie gama

 

Žiarenie gama je elektromagnetické žiarenie vysielané rádioaktívnymi izotopmi v dôsledku rôznych procesov v atómovom jadre, alebo aj pri anihilácií častíc.

 

 

Žiarivá energia

 

Žiarivá energia sa prejavuje ako elektromagnetické vlny najrôznejších vlnových dĺžok od centimetrových mikrovĺn, cez infračervené, viditeľné a ultrafialové žiarenie až po tvrdé kozmické žiarenie.

 

 

Životné prostredie

 

 

 

Je súbor všetkých prvkov živých i neživých, ktoré obklopujú živé organizmy a poskytujú im všetky nevyhnutnosti pre život.

 

 

Životnosť energetických zariadení

 

Ekonomicko-technologická životnosť je stanovená úvodným projektom energetického zariadenia, garantovaná je generálnym projektantom a uznaná územným povoľovacím orgánom. Tiež sa používa termín projektovaná životnosť.