Slovníček energetických pojmov
Farad – jednotka elektrickej kapacity

 

Farad je jednotka elektrickej kapacity, označuje sa písmenom F. Jeden farad je kapacita elektrického kondenzátora, ktorý pri napätí jeden volt pojme náboj jeden coulomb.

 

V technickej praxi sa používajú zlomky faradu: mikrofarad – jedna milióntina F, nanofarad – jedna miliardtina F, pikofarad – jedna tisícina nanofaradu.

 

 

Faraday Michael

 

22. 9. 1791 – 25. 8. 1867

 

Zo skromných pomerov sa vypracoval na významného vedca. Objavil elektromagnetickú indukciu, diamagnetizmus a zákony elektrolýzy, zaviedol pojem elektrického a magnetického poľa a ich siločiar. Na jeho počesť je po ňom nazvaná jednotka elektrickej kapacity – farad.

 

 

Fázorový diagram

 

Fázorový diagram elektrického obvodu umožňuje zistiť jednoduchým spôsobom vzťahy medzi striedavými elektrotechnickými veličinami toho istého obvodu, vzájomne viazanými napr. Ohmovým zákonom. Súčet alebo rozdiel dvoch sínusových veličín rovnakého druhu a s rovnakým kmitočtom má opäť sínusový priebeh a totožný kmitočet. Súčet alebo rozdiel sa musí robiť geometricky (vektorovo), t. j. s pomocou rovnobežníkov.

 

Fázorový diagram určuje jednoznačne určitý obvod striedavého prúdu len v prípade, že je spojený so schémou zapojenia so zvolenými smermi veličín.

 

 

Fermi Enrico

 

29. 9. 1901 – 28. 11. 1954

 

Nositeľ Nobelovej ceny, vypracoval štatistiku častíc riadiacich sa Pauliho princípom, zaoberal sa experimentálne a teoreticky fyzikou vysokých energií, experimentálne uskutočnil štiepnu reťazovú reakciu a navrhol jadrový reaktor. Tento prvý uránovo-grafitový jadrový reaktor bol postavený na bývalom športovom štadióne chicagskej univerzity a prvá umelá reťazová reakcia bola spustená 2. decembra 1942.

 

 

Ferraris Galileo

 

31. 10. 1847 – 7. 2. 1897

 

Jeho meno je spojené s objavom princípu otáčavého magnetického poľa. Otáčavé magnetické pole tvorí základ indukčných motorov, ktoré dnes predstavujú najrozšírenejší menič elektrickej energie na energiu mechanickú a základ doposiaľ najrozšírenejších meracích prístrojov elektrického výkonu a energie.

 

 

Fleming John Ambros

 

29. 11. 1849 – 18. 4. 1945

 

Sir John Fleming sa zaoberal elektrickým osvetlením, bezdrôtovou telegrafiou a telefóniou. Meral elektrický prúd pri nízkych teplotách a vyvinul prvú elektrónovú trysku. Používa sa jeho pravidlo ľavej ruky.

 

 

Flemingovo pravidlo ľavej ruky

 

Pravidlo určujúce smer pohybu vodiča prúdu v magnetickom poli. Ak položíme ľavú ruku na vodič tak, aby prsty boli v smere prúdu a magnetické siločiary vstupovali do dlane, potom sa vodič pohybuje v smere palca.

 

 

Fluidné lôžko (vrstva)

 

Časť spaľovacieho priestoru fluidného kotla nad fluidným roštom, v ktorom sa pevné častice (rozomleté palivo, popolček, vápenec) udržujú prúdom vzduchu vo vznose a vytvárajú fluidnú vrstvu.

 

 

Fluidné spaľovanie

 

Fluidné spaľovanie predstavuje moderný a veľmi účinný spôsob spaľovania. Jemne mleté uhlie sa v prúde vzduchu a vo vhodne zvolenom spaľovacom priestore správa ako vriaca kvapalina. Častice uhlia sú obalené vzduchom a proces horenia je veľmi rýchly a pomerne ľahko regulovateľný. Fluidné spaľovanie sa tiež nazýva spaľovanie vo vznose a spaľovacie teploty sú tu v rozsahu 700 – 900 °C.

 

 

Fluidný kotol

 

Fluidné kotly umožňujú spaľovať mleté uhlie pri nízkej teplote vo fluidnom lôžku. Nízka teplota potlačuje tvorbu NOx, vznikajúci oxid siričitý sa viaže priamo v ohnisku pridávaním mletého vápenca. Fluidné kotly teda už spĺňajú požiadavky čistej technológie uhlia. Podľa pracovného tlaku rozlišujeme atmosférické fluidné kotly a tlakové fluidné kotly.

 

 

Fluidný rošt

 

Pieskové lôžko s tryskami, ktorými sa privádza primárny spaľovací vzduch. Ohriaty prúdiaci vzduch vytvára nad fluidným roštom vrstvu, v ktorej sa vznášajú častice rozomletého uhlia, popolčeka a vápenca.

 

 

Fosílne palivá

 

Látky na báze uhlíka a vodíka, ktoré vznikli pred miliónmi rokov v zemskej kôre pretvorením organických látok. Podľa skupenstiev rozlišujeme pevné palivá (uhlie), kvapalné palivá (ropa) a plynné fosílne palivá (zemný plyn). Spaľovaním fosílnych palív sa uvoľňuje tepelná energia.

 

 

Fotón

 

 

Fotón je elementárna častica. Je to najmenšie kvantum elektromagnetického žiarenia, ktoré môže byť vyžiarené. Hmotnosť fotónu v pokoji je nulová. Vo vákuu sa pohybuje vždy rýchlosťou svetla.

 

 

Fotovoltický článok

 

Fotovoltické články slúžia na priamu premenu energie svetelného žiarenia na elektrickú energiu. V princípe ide o tenké doštičky z monokryštalických, polykryštalických či amorfných polovodičov, najčastejšie s prechodom P-N. Fotóny slnečného žiarenia sú absorbované vo vrstve polovodiča, kde vytvárajú páry elektrón – diera. Vnútorné elektrické pole náboje opačných znamienok rozdelí a vyvolá jednosmerný elektrický prúd.

 

 

Frakčná odlučivosť

 

Odlučivosť pevných častíc z prúdu plynu prechádzajúceho cyklónovým odlučovačom v závislosti od veľkosti častice. Frakčná odlučivosť s klesajúcim polomerom cyklónu vzrastá, pretože rastie odstredivá sila pôsobiaca na hmotné častice.

 

 

Francis James Bicheno

 

18. 5. 1815 – 18. 9. 1892 

 

Od roku 1833 žil v USA. V roku 1849 vynašiel a skonštruoval radiálnu pretlakovú vodnú turbínu, ktorá nesie jeho meno.

 

 

Francisova turbína

 

Pretlaková vodná turbína (tlak pred obežným kolesom je vyšší ako za obežným kolesom). Reguluje sa natáčaním lopatiek rozvodného kolesa, lopatky obežného kolesa sú pevné. Je vhodná pre malé, stredné i vysoké spády a patrí medzi najrozšírenejšie turbíny.

 

 

Franklin Benjamin

 

17. 1. 1706 – 17. 4. 1790

 

Vo svojej vedeckej práci sa zaoberal predovšetkým elektrickými javmi a v roku 1750 (pred P. Divišom) skonštruoval bleskozvod. Zaviedol označenie kladná a záporná elektrina. Zaoberal sa však tiež veľmi aktívne politickou činnosťou, bojoval proti otrokárstvu a patril k autorom prvej ústavy USA.

 

 

Frekvencia elektrickej siete

 

Frekvencia elektrickej siete je jednou z jej dôležitých charakteristík. U nás a v okolitých štátoch má elektrická sieť frekvenciu 50 Hz, ale sú i štáty s inou frekvenciou (napr. časť Japonska, USA atď.  – 60 Hz).