Slovníček energetických pojmov
Absolútna nula

 

Experimentálne nedosiahnuteľná a teoreticky najnižšia možná teplota v našom vesmíre.

 

0 K = – 273,15 °C.

 

 

Absorbátor

 

V jadrových reaktoroch je to materiál účinne pohlcujúci neutróny. V praxi sa najčastejšie používa bór a kadmium.

 

 

Absorbér

 

Chemický reaktor, v ktorom prebieha absorpcia SO2, obsiahnutého v privádzaných spalinách v suspenzii mletého vápenca a vody (vápencové mlieko). Je to oceľový, vo vnútri pogumovaný vertikálny valec, do ktorého sa privádza okrem spalín a vápencovej suspenzie ešte oxidačný vzduch.

 

 

Absorbovaná energia mora

 

Asi 1/4 slnečnej energie dopadajúcej na zemský povrch je absorbovaná morom a ohrieva povrchové vrstvy vody. Systém OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) využíva rozdiel teploty vody na povrchu oceánu a v hĺbke 600 až 1 000 m, ktorý je v teplých moriach vyše 20 K. Teplotné rozloženie na povrchu oceánu sa dá farebne vizualizovať z družíc pomocou termovízie. Oranžová a žltá farba odhaľuje víry teplého Golfského prúdu, zelená a modrá sú studené prúdy.

 

 

Absorpcia

 

Absorpcia  je  výraz  pochádzajúci z latinského  jazyka a označuje  proces  pohlcovania  či  pohltivosť. Z hľadiska optiky predstavuje absorpcia zoslabenie svetla (elektromagnetického žiarenia) pri jeho prechode látkou. Toto zoslabenie je spôsobené premenou energie žiarenia na iné formy vnútornej energie látky.

 

Z hľadiska atómovej a jadrovej fyziky je absorpcia odbúdaním častíc zo zväzku pri prechode hmotou, pričom tento úbytok častíc je spôsobený zrážkami s atómami prostredia.

 

 

Absorpčné tyče

 

Absorpčné tyče slúžia na riadenie jadrového reaktora. Obsahujú materiál, ktorý absorbuje (pohlcuje) neutróny. Pohltením neutrónov dochádza k omedzeniu alebo až zastaveniu štiepnej reťazovej reakcie. Medzi najrozšírenejšie absorbéry patrí bór a kadmium.

 

 

Adiabata

 

Adiabata je termodynamický pojem, ktorý označuje krivku v stavovom diagrame znázorňujúcu vzťah medzi tlakom a objemom plynu pri adiabatickom deji, t.j. takom, pri ktorom nedochádza k výmene tepla medzi plynom a jeho okolím.

 

 

Adiabatická expanzia

 

Pri adiabatickej zmene stavu pracovnej látky sa teplo pracovnej látke neprivádza, ani sa z nej neodvádza. Adiabatická expanzia je zväčšovaním objemu plynu bez prívodu či odvodu tepla. Dôsledkom tejto zmeny je pokles tlaku. Adiabatická expanzia prebieha napr. v plynovej turbíne.

 

Ak strojnásobíme objem plynu s tlakom 0,5 MPa bez prívodu či odvodu tepla, klesne jeho tlak v dôsledku adiabatickej expanzie na 0,1 MPa.

 

 

Adiabatická kompresia

 

Adiabatická zmena stavu plynu je taká zmena, pri ktorej sa pracovnej látke teplo zvonku ani neprivádza, ani sa von z látky neodvádza. Adiabatická kompresia je stláčanie alebo znižovanie objemu plynu bez odvodu či prívodu tepla. Adiabatická kompresia prebieha napr. v kompresore.

 

Pri adiabatickej kompresii vzduchu z tlaku 0,1 MPa na 0,5 MPa sa objem vzduchu zmenší na 32 % pôvodnej hodnoty.

 

 

Aglomerát

 

Aglomerátom v elektrárňach nazývame materiál, ktorý vzniká pridaním asi 25 % vody k popolčeku alebo popolu, zachytenému a nahromadenému po spálení uhlia v uhoľných elektrárňach. Vzniknutá zmes sa premieša v špeciálnom zariadení a takto pripravený aglomerát je sypký až granulovitý, pri transporte sa nepráši a pri styku s vodou sa z neho uvoľňuje len veľmi málo škodlivín. Aglomerát sa vyrába napríklad z časti popola, ktorý nebude využitý iným spôsobom a bude sa inak prázdnymi vagónmi vracať späť na uloženie a rekultiváciu povrchových baní.

 

 

Aktivita

 

Aktivita charakterizuje rýchlosť rozpadu rádioaktívnych atómových jadier. Vyjadruje sa v počte rozpadov za časovú jednotku. Jednotkou aktivity je jeden becquerel [Bq]. Je to aktivita, pri ktorej nastáva v žiariči v priemere jedna rádioaktívna premena za sekundu. Pomenovaná je podľa francúzskeho fyzika A. H. Becquerela.

 

 

Aktívna zóna reaktora

 

Je to oblasť reaktora, v ktorej prebieha štiepna reťazová reakcia. V tejto oblasti dochádza pri štiepení jadier paliva k intenzívnej premene jadrovej energie na tepelnú energiu. Konštrukčné riešenie aktívnej zóny ovplyvňuje výber paliva, chladiacej látky a pri tepelných reaktoroch výber moderátora.

 

 

Aktívne bezpečnostné systémy

 

Na rozdiel od pasívnych bezpečnostných systémov aktívne bezpečnostné systémy potrebujú na svoj pohon dodávku energie a na uvedenie do činnosti riadiaci signál. Sú podstatne zložitejšie a vyžadujú si náročnú kontrolu a údržbu. Využívajú obyčajne viacero nezávislých zdrojov informácií. Typickými príkladmi aktívnych bezpečnostných systémov sú zariadenia na odstavenie reaktora pomocou zasunutia regulačných tyčí, systém havarijného chladenia atď.

 

 

Akumulácia energie

 

Akumulácia energie je jej nazhromaždenie na jej neskoršie využitie na mieste spotreby alebo v čase, keď zdroj energie nie je k dispozícii alebo nestačí pokryť spotrebu. Princíp akumulácie sa využíva napríklad v elektrochemických akumulátoroch, prečerpávacích vodných elektrárňach alebo v hydroakumulátoroch havarijných systémov niektorých typov jadrových elektrární.

 

 

Akumulačná vodná elektráreň

 

Vodnú elektráreň, ktorej prevádzka je založená na určitom spôsobe akumulácie vodnej masy, a teda kinetickej a potenciálnej energie vody, nazývame akumulačná vodná elektráreň. Spôsob akumulácie môže byť rôzny. Do tejto skupiny patria napríklad priehradové, haťové i prečerpávacie vodné elektrárne.

 

 

Akumulátor

 

Úplne všeobecne akumulátor je zariadenie slúžiace na akumuláciu (nazhromaždenie a uchovanie) určitého média. Na akumuláciu energie (elektrickej, kinetickej, tepelnej) sú najrozšírenejšie akumulátory olovené, elektrochemické, zotrvačníkové, supravodivé indukčné, akumulátory tepla a niektoré ďalšie.

 

 

Akumulátor tepla

 

Akumulátor tepla (teplojem, zásobník tepla) je zariadenie umožňujúce uchovať teplo do okamihu spotreby. Ide napríklad o teplo slnečného žiarenia, ktoré možno uchovávať v kvapalnej alebo pevnej látke. 

 

Môže to byť tiež zásobník najčastejšie naplnený horúcou vodou a parou. Pracuje tak, že v čase nízkej spotreby tepla sa doň zavádza prebytočná para, ktorá zvyšuje tlak v zásobníku a kondenzuje v ňom. V čase vysokej spotreby sa para odoberá z priestoru nad hladinou. Tým klesá tlak, časť horúcej vody sa odparuje a vzniknutá para kryje špičkovú spotrebu.

 

 

Alternatívne zdroje energie

 

Alternatívnymi zdrojmi energie nazývame energetické zdroje, ktoré predstavujú určitú alternatívu ku klasickej a jadrovej energetike. Do istej miery sa tento pojem kryje s pojmom obnovitelné zdroje energie. Alternatívne zdroje energie predstavujú najmä formy energie s nižšími výkonmi a s minimálnym dosahom na životné prostredie (napr. energia slnečná, veterná, geotermálna, energia vesmíru...). Zaraďuje sa sem aj energia vodná z malých vodných elektrární.

 

 

Alternátor

 

Alternátor alebo generátor je elektrický stroj, ktorý mení energiu mechanickú na energiu elektrickú. Alternátor je zdrojom striedavého napätia a prúdu s frekvenciou u nás a v Európe 50 Hz a v USA 60 Hz. Turbína, alebo iný pohon otáča rotorom a jeho budiacim vinutím prechádza jednosmerný prúd, v stroji vzniká otáčavé magnetické pole, ktoré v trojfázovom vinutí statora indukuje trojfázové striedavé napätie. Ak vinutie kotvy (statora) sa zaťaží samostatnou záťažou, alebo pripojením na sieť, vinutím statora pretekajú prúdy a tieto spoločne s prúdom budiaceho vinutia rotora vytvárajú výsledné magnetické pole stroja. Stroj sa nazýva synchrónny preto, lebo otáčky rotora sú synchrónne (3 000, 1 500, 1 000, 750 ot./min. a podobne).

 

 

Ampér – jednotka elektrického prúdu

 

Jeden ampér je základná jednotka sústavy SI. Definovaná je ako hodnota konštantného elektrického prúdu, ktorý pri prietoku dvoma rovnobežnými, priamymi, nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m, vyvolá medzi týmito vodičmi silu 2 . 10-7 N na jeden meter dĺžky.

 

 

Ampére André Maria

 

20. 1. 1775 – 10. 6. 1836

 

Neprežil príliš šťastný život. Jeho otec skončil v čase francúzskej revolúcie pod gilotínou a mladý André sa po celý čas stretával s existenčnými problémami. Vari aj preto sa úplne zasvätil vede. Už v štrnástich rokoch prečítal všetkých 20 zväzkov francúzskej Encyklopédie. Neskôr vyučoval na svetovo uznávanej polytechnickej škole v Paríži. Bol skôr matematikom, ale skutočnú slávu mu priniesla fyzika, hlavne jeho výskumy v oblasti elektriny a magnetizmu. Zaviedol jasný pojem elektrického prúdu, ktorého základná jednotka je pomenovaná po ňom. Dokázal, že solenoid sa správa ako magnet, navrhol mnoho meracích prístrojov. Zaoberal sa tiež chémiou, psychológiou a botanikou.

 

 

Ampérovo pravidlo

 

Ampérovo pravidlo – alebo tiež pravidlo pravej ruky – je pravidlo udávajúce smer indukčných čiar magnetického poľa v okolí vodiča, ktorým preteká elektrický prúd. Ak pozorovateľ položí pravú ruku na vodič tak, že palec ukazuje smer prúdu pretekajúceho priamym vodičom a dlaň je obrátená k smeru pozorovania, potom prsty ukazujú orientáciu indukčných čiar magnetického poľa v danom bode.

 

 

Anergia

 

Anergia je energia nepremeniteľná na iný druh energie. Ide vlastne o vnútornú energiu okolia.

 

 

Anihilácia

 

Anihilácia je proces reakcie elementárnej častice hmoty a antičastice s ich následným zánikom a uvoľnením všetkej ich energie v súlade s Einsteinovým zákonom E = m . c 2 (m – hmotnosť častice, c – rýchlosť svetla vo vákuu, c = 299 792 458 ± 1,2 m/s).

 

 

Anión

 

 

Záporne nabitý anión (Cl, S 2–, F) vznikne, keď elektricky neutrálny atóm alebo molekula získa ionizáciou elektrón. Anión sa pohybuje ku kladne nabitej elektróde (anóde). Anióny na anóde strácajú elektrón.

 

 

Anóda

 

Anóda je kladná elektróda (podľa kladných odpovedí vo všetkých slovanských jazykoch - "Ano", "Da"). Pri elektrochemických procesoch priťahuje ióny so záporným nábojom – anióny.

 

 

Antičastica

 

Každá elementárna častica má v antisvete svoju antičasticu, ktorá je vlastne jej „zrkadlovým“ obrazom. Tak napríklad elektrón "e-" má ako antičasticu pozitrón "e+", ktorý má rovnakú hmotnosť, ale opačný (kladný) elektrický náboj. Ak sa stretne častica s antičasticou, navzájom zanikajú a uvoľní sa zodpovedajúce množstvo energie - anihilácia.

 

 

Antihmota

 

Látka zložená z antičastíc.

 

 

Archimedes

 

asi 287 – 212 pr.n.l.

 

Archimedes zo Syrakúz sa zaoberal rovnováhou na páke, kladkostrojom, určovaním ťažiska, nekonečnou skrutkou, hydrostatickým princípom - závislosťou objemu telesa, hustoty a vztlakovej sily (Archimedov zákon).

 

S pomerne veľkou presnosťou určil číslo Π. Je po ňom pomenovaná Archimedova špirála, ktorá sa využíva pri konštrukcii moderných čerpacích a extrakčných zariadení.

 

Archimedes bol zabitý rímskym vojakom pri dobytí Syrakúz. Predtým mu povedal „Noli me tangere – nedotýkaj sa mojich kruhov“, keď študoval v piesku na zemi nejaký geometrický problém. Známa je jeho veta – „dajte mi pevný bod vo vesmíre a ja pohnem Zemou“.

 

 

Armatúra

 

Technické príslušenstvo niektorých strojov a zariadení, ktoré zabezpečujú ich správnu činnosť, obsluhu, kontrolu a ochranu. Sú to rozličné ventily, uzávery, vzdušníky a podobne.

 

 

Asynchrónny alternátor

 

Asynchrónny alternátor je elektrický stroj – generátor, ktorý mení energiu mechanickú na energiu elektrickú využitím otáčavého magnetického poľa. Je zdrojom striedavého prúdu a napätia. Ak pohonným motorom otáčame rotorom alternátora nadsynchrónnymi otáčkami a vinutie statora je pripojené na sieť, potom stroj generuje elektrickú energiu a dodáva do siete. 

 

Ak asynchrónny alternátor pracuje na samostatnú záťaž, potom k svorkám alternátora musia byť pripojené kondenzátory, ktoré stroju dodávajú jalovú energiu na tvorbu vlastného magnetického poľa alternátora. Výstupné napätie alternátora závisí od veľkosti kondenzátorov a rýchlosti otáčania rotora stroja. I frekvencia indukovaného napätia závisí od otáčok rotora. Alternátor potrebuje reguláciu napätia a frekvencie prepínaním veľkostí kondenzátorov a reguláciou otáčok rotora. Na výrobu elektrickej energie sa dnes využívajú v menších vodných elektrárňach a veterných elektrárňach, kde pracujú ako stroje napájané aj do rotora z meniča frekvencie (double fed). Menič dodáva do rotora zo siete výkon o sklzovej frekvencii. Výhodou asynchrónneho generátora je jeho jednoduchá konštrukcia a nízka cena. 

 

 

Atmosférický fluidný kotol

 

Fluidný kotol, v ktorom fluidná vrstva cirkuluje medzi vlastným spaľovacím priestorom a vonku umiestneným cyklónovým odlučovačom. Prvý ťah kotla pozostáva zo spaľovacieho priestoru, horúcich cyklónov a sifónov. Tu cirkuluje fluidná vrstva a teplota sa udržuje okolo 850 °C. Spaliny, zbavené v cyklónoch popolčeka, sa vedú do filtra za kotlom.

 

 

Atóm

 

 

a) FILOZOFICKY: V gréckej filozofii je atóm taká častica bytia, ktorá pri delení bytia je sama ďalej už nedeliteľná a ktorá sa spolu s ostatnými atómmi pohybuje v prázdnom priestore.

 

b) FYZIKÁLNE: Atóm je najmenšia časť chemického prvku, ktorá je schopná vstúpiť do chemickej reakcie. Atóm sa skladá z malého jadra a z elektrónového obalu. Jadro atómu je tvorené protónmi a neutrónmi, elektrónový obal elektrónmi.

 

 

Atómové číslo Z

 

Atómové číslo je poradové číslo v periodickej sústave prvkov. Označuje počet protónov v jadre atómu. Napr. pre urán je Z = 92 (jadro uránu obsahuje 92 protónov).

 

 

Atómový zákon

 

Atómovým zákonom nazývame zákon o mierovom využívaní jadrovej energie. V tomto zákone sú upravené všetky náležitosti súvisiace s využívaním jadrovej energie na mierové účely. Ide napríklad o povinnosti a práva právnických a fyzických osôb pri využívaní jadrovej energie, podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, podmienky jadrovej bezpečnosti, pôsobnosť štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a ďalšie. V Slovenskej republike ide o Zákon 541/2004 – ZÁKON z 9. septembra 2004 o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.