Slovníček energetických pojmov
MAAE

 

 

MAAE je skratka Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (adresa stránky - www.iaea.org; anglická skratka je IAEA - International Atomic Energy Agency).

 

MAAE je medzinárodná vládna odborná organizácia pridružená k OSN, so sídlom vo Viedni. Bola založená roku 1957, pričom bývalé Československo bolo zakladajúcim členom. Činnosť agentúry je zameraná hlavne na podporu a kontrolu využitia jadrovej energie, na využitie rádioaktívnych izotopov v lekárstve, poľnohospodárstve, hydrológii a priemysle, na šírenie vedeckých informácií a technických znalostí, poriadanie odborných kurzov a konferencií, vydávanie publikácií a poskytovanie technickej pomoci a riešenie právnych aspektov využitia jadrovej energie.

 

 

Maglev

 

Dopravný prostriedok - vlak, ktorý sa pohybuje na magnetickom vankúši namiesto kolies. Trať maglevu tvorí lineárny stator.

 

 

Magnetické pole

 

Magnetické pole sa prejavuje silovými účinkami magnetickej látky alebo vodiča, cez ktorý preteká elektrický prúd na magnetické látky alebo pohybujúce sa elektricky nabité častice. Veľkosť magnetického poľa sa vyjadruje intenzitou magnetického poľa, ktorá má jednotku A/m.

 

 

Magnetickohydrodynamický generátor

 

Magnetickohydrodynamický generátor alebo tiež generátor MHD je zariadenie na priamu výrobu elektrickej energie z energie tepelnej. Princíp zariadenia je založený na interakcii vodivého média (plyn, kvapalina, plazma, tekutý kov) s magnetickým poľom, čo vedie k vzniku elektrického napätia. Generátory MHD patria medzi netradičné a hádam aj perspektívne spôsoby výroby elektrickej energie. Ich využitiu v priemysle zatiaľ bráni viacero technických problémov. 

 

 

Magnetický tok

 

Magnetický tok alebo tiež magnetický indukčný tok je súhrnný tok magnetickej indukcie prechádzajúci určitou plochou.

 

Základnou jednotkou magnetického toku je weber (Wb = m2.kg.s-2.A-1; pozri heslo Weber – jednotka magnetického toku).

 

 

Magnetizmus

 

Schopnosť vzájomného pôsobenia látky a magnetického poľa. Magnetické deje sú priamym následkom elektrických dejov. Pojmom magnetizmus tiež označujeme vedný odbor skúmajúci vznik magnetického poľa a jeho pôsobenie na látky, ako aj pôvod magnetického správania sa jednotlivých látok.

 

 

Manometer

 

Prístroj na meranie tlaku plynu alebo kvapaliny. Výroba pary v kotle je izobarický dej, to znamená, že prebieha pri konštantnom tlaku. Preto je presné určenie tlaku v kotle dôležitým prevádzkovým údajom. Keďže pri nábehu kotla sa mení tlak z atmosférickej hodnoty až na plný prevádzkový tlak, systém merania tlaku musí pracovať spoľahlivo v celom rozsahu, vrátane rezervy danej tlakovou skúškou.

 

Podobne je veľmi dôležité poznať tlak pracovných médií aj v primárnom a sekundárnom okruhu jadrovej elektrárne.

 

 

Maxwell James Clark

 

13. 11. 1831 – 5. 11. 1879

 

Matematicky spracoval Faradayove zákony o elektrine a magnetizme do teórie, na základe ktorej predpovedal existenciu elektromagnetických vĺn, šíriacich sa rovnakou rýchlosťou ako svetlo. Maxwellove rovnice súhrnne opisujú všetky javy klasickej elektrodynamiky, fyzikálnej optiky a tepelného žiarenia. Zaoberal sa tiež kinetickou teóriou plynov a náukou o pružnosti.

 

 

Maxwellove rovnice

 

Základné rovnice pre elektromagnetické pole a vzťahy medzi jeho charakteristickými veličinami.  

 

 

Mayer Julius Robert

 

25. 11. 1814 – 20. 3. 1878

 

Ako jeden z prvých formuloval najvšeobecnejší zákon prírody – zákon zachovania energie. Pri svojej lekárskej praxi si všimol určité energetické javy, zovšeobecnil ich a formuloval zákon zachovania energie, o ktorom predpokladal, že platí aj pri biologických a kozmologických javoch. Zaoberal sa tiež kinetickou teóriou plynov.

 

 

Mechanická energia

 

Je to súhrnný názov pre rôzne typy energie pohybu a vzájomného pôsobenia telies (napr.: energia kinetická, potenciálna atď.).

 

 

Medzisklad vyhoreného jadrového paliva

 

Medzisklad vyhoreného jadrového paliva (MSVP) je zariadenie na dlhodobejšie skladovanie (cca 10 až 50 rokov) vyhoreného jadrového paliva. Ide o skladovanie po jeho vyňatí z tzv. bazénu skladovania pri jadrovom reaktore, pred jeho konečným uložením do hlbinného úložiska. Vyhorené jadrové palivo je vysoko rádioaktívne a naviac uvoľňuje určité množstvo zvyškového tepla. Z toho dôvodu je nevyhnutné skladovať ho tak, aby nepredstavovalo žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie a zároveň je nutné jeho chladenie. Existujú dva základné typy MSVP – mokré medzisklady a suché medzisklady. V oboch typoch MSVP je vyhorené palivo bezpečne uložené v špeciálnych skladovacích kontajneroch. V mokrom medzisklade sa tieto kontajnery nachádzajú v skladovacích bazénoch pod hladinou vody, ktorá zabezpečuje chladenie a ochranu pred ionizujúcim žiarením. V suchom medzisklade sú skladovacie kontajnery uložené na vzduchu a predstavujú novšiu, jednoduchšiu a spoľahlivejšiu technológiu medziskladovania vyhoreného jadrového paliva.

 

 

Menovité veličiny

 

Sú to veličiny, na ktoré sa navrhujú stroje, prístroje, vedenia a pod. Ide o veličiny elektrické (prúd, napätie, odpor atď.), tak aj o parametre mechanické, dynamické, tepelné a pod.

 

 

Merací a podnetový článok

 

Časť elektrickej ochrany. Meria kontrolovanú veličinu a pri prekročení povolenej odchýlky dáva podnet na činnosť ochrany (kontakt sa prepne).

 

 

Meranie a regulácia

 

Meranie a regulácia je v elektrárenstve častý pojem. Je to proces určovania veľkosti fyzikálnych veličín (počet otáčok, rýchlosť, tlak, teplota, vlhkosť) a ich porovnávanie s nominálnymi hodnotami. Pri manuálnom procese merania a regulácie sleduje pracovník údaje meradiel a podľa nich nastavuje regulačné orgány (ventily, odpory atď.). Pri automatickom procese ovláda regulačné orgány merací snímač priamo, alebo dáva signál pomocnému systému, ktorý rozvádza pomocnú energiu (tlakovú alebo elektrickú) na výkonné orgány, ktoré ovládajú regulačný orgán.

 

 

Mlecí okruh

 

Okruh, v ktorom dochádza k rozomletiu tuhého paliva alebo vápenca na jemné častice. Všetky zariadenia určené na prípravu uhoľného prášku tvoria mlecí okruh. Pred rozomletím sa uhlie suší spalinami alebo horúcim vzduchom. Mlecí okruh s priamym fúkaním prášku do kotla dodáva uhlie zo zásobníka cez podávač do mlyna a odtiaľ cez triedič priamo do horákov. Niekedy sa zaraďuje zásobník prášku, ktorý nevyžaduje kontinuálnu prevádzku mlyna.  

 

 

Mlecie zariadenie

 

Mlecie zariadenie slúži na mletie uhlia pre kotly spaľujúce uhoľný prach. Zahŕňa všetky časti mlecieho okruhu: zásobník surového uhlia, podávač zaisťujúci dopravu uhlia do mlyna, mlyn, v ktorom sa melie kusové uhlie na prášok, triedič, ktorý podáva hrubé kusy späť do okruhu, a potrubný dopravný systém s ventilátorom.

 

 

Mlyn

 

 

Uhoľný mlyn – zariadenie, v ktorom sa rozomieľa tuhé kusové palivo (uhlie, event. prímes – vápenec) na jemný prášok. Rúrový mlyn je v podstate otáčajúci sa vodorovný vypancierovaný valec naplnený oceľovými guľami. Kladivový mlyn je v podstate rotor s pevnými alebo výkyvnými kladivami. Krúžkový mlyn je konštruovaný podobne ako veľké axiálne guľôčkové ložisko, ktorého spodný prstenec sa otáča.

 

 

Model atómu

 

Model atómu je zjednodušená predstava o jeho zložení a stavbe. Podľa Thompsonovho modelu sa elektróny pohybujú v spojito rozprestretom kladnom náboji, ktorý je rozdelený v celom objeme atómu. Neskorší planetárny (Rutherfordov) model predpokladá, že okolo bodového, kladne nabitého atómového jadra obiehajú záporne nabité elektróny. Bohrov model zavádza v súlade s experimentálnymi poznatkami prípustné (kvantové) dráhy. Vysvetlil základné vlastnosti spektra vodíkového atómu, avšak jeho model je nepoužiteľný pre zložitejšie atómy, aj keď umožňuje napríklad vysvetliť intenzitu spektrálnych čiar. Súčasný opis atómu poskytuje kvantová mechanika a atóm je opísaný vlnovou funkciou, ktorá v sebe nesie všetky informácie o jeho vlastnostiach. Vlnová funkcia spĺňa Schrödingerovu rovnicu.

 

 

Model jadra atómu

 

Model jadra atómu je zjednodušená predstava o jeho stavbe. Kvapkový model jadra (Niels Bohr, 1938) opisuje jadro ako kvapku nestlačiteľnej nukleónovej kvapaliny. Vystihuje základné vlastnosti väzbových energií a hmotností jadier, ich stabilitu, rozpady a štiepenie. Šupkový model (M. Goeppertová-Mayerová, 1953) interpretuje atómové jadro ako jednotlivé nukleóny pohybujúce sa v priemernom poli vytvorenom všetkými ostatnými nukleónmi. Zovšeobecnený model (N. Bohr, B. Mottelson, 1956) zjednocuje obidva predchádzajúce modely. Centrálna časť jadra je obdobou jadrovej kvapky, v poli ktorej sa pohybujú vonkajšie nukleóny. Vysvetľuje elektromagnetické momenty, hladiny, parity a spiny jadier. Je to doposiaľ najlepšie prepracovaný model. 

 

 

Moderátor

 

Moderátor je materiál účinne spomaľujúci neutróny. Najlepšie spomaľujú neutróny prvky, ktorých hmotnosť jadra je porovnateľná s hmotnosťou neutrónu – teda ľahké jadrá. Výborným moderátorom je vodík a teda aj voda, pretože jedna molekula vody obsahuje 2 atómy vodíka a 1 atóm kyslíka. Výborným moderátorom je tiež ťažká voda, grafit a berýlium. Iné ľahké prvky sa nepoužívajú, pretože neutróny nielen spomaľujú, ale aj pohlcujú. 

 

 

Mokrá vápencová vypierka

 

Mokrá vápencová alebo vápenná vypierka je mokrý proces odstraňovania zlúčenín síry zo spalín. Spaliny sú vedené do tzv. „práčky”, do ktorej sa vháňa hmla z vápencového mlieka (namočený zomletý vápenec). Síra sa viaže na vápnik a vzniká energosadrovec.

 

 

Mokré procesy

 

Všeobecne sú to chemické procesy prebiehajúce za prítomnosti vody. Odsírovacie procesy spočívajú v chemickej väzbe síry s vápencom. Podľa spôsobu, akým sa vápenec pridáva, rozlišujeme mokré procesy (vápenec sa pridáva vo forme vápencovej suspenzie) a suché procesy (rozomletý vápenec sa pridáva priamo). Z mokrých procesov sa často používa mokrá vápencová vypierka. Iné metódy sú založené na zachytení oxidu síry vo vodnej suspenzii magnezitu alebo vo vodnom roztoku čpavku.  

 

 

Monžík

 

Monžík je jednoduché zariadenie, často používané v elektrárenstve a slúžiace na čerpanie napríklad agresívnych kvapalín. Tvorí ho nádoba, potrubie a rozvádzacie zariadenie. Rozvádzacie zariadenie, napríklad plavákové, ovláda prítok kvapaliny do nádoby, odkiaľ sa kvapalina vytláča do potrubia tlakovým vzduchom. Nasávanie kvapaliny sa uskutočňuje vytvorením podtlaku v monžíku.

 

 

Motor

 

 

Motor je hnací stroj, ktorý premieňa privádzanú energiu (hydraulickú, tepelnú, elektrickú) na mechanickú prácu, ktorá sa ďalej využíva na pohon elektrických generátorov, rôznych pracovných strojov a strojných zariadení, na pohon vozidiel, lietadiel a lodí.

 

 

Multiplikačný koeficient

 

Multiplikačný koeficient je definovaný ako pomer počtu neutrónov jednej generácie k počtu neutrónov predchádzajúcej generácie. 

 

 

Murgaš Jozef

 

17. 2. 1864 – 29. 5. 1929

 

Narodil sa v Tajove pri Banskej Bystrici. Po vyštudovaní teológie v Bratislave a v Ostrihome sa stal kaplánom v Dubovej. Jeho záujem o pokrok v elektrotechnike sa snúbil s maliarskym nadaním. Za vynikajúce výsledky v maliarskej škole v Budapešti mu umožnili, aby študoval v rokoch 1886 – 1893 na Akadémii výtvarného umenia v Mníchove, ktorú dokončil s vyznamenaním. Dostal sa do sporu s maďarskými cirkevnými hodnostármi, a preto v roku 1896 emigroval do Spojených štátov amerických. Tu, v slovenskej baníckej osade vo Wilkes-Barre, sa popri svojom kňazskom pôsobení zaoberal aj fyzikou a praktickými pokusmi na poli elektrotechniky a rádiotelegrafie, na ktoré získaval finančné prostriedky maľovaním. V tejto vedeckej oblasti získal v roku 1904 dva patenty od US Patent Office (Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu, Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou) a neskôr ešte sedem ďalších patentov, okrem iného aj za zhotovenie elektrického transformátora, detektora magnetických vĺn, zariadenia na výrobu elektrických oscilácií striedavým prúdom ale aj napr. navijaku na rybársky prút. Dodnes sa používa v telefónoch tónová sústava (pri vyťukávaní tel. čísla), vyvinutá z jeho tón-systému. Jozef Murgaš bol nadaným odborníkom a len pre nepochopenie vo svojej domovine hľadal možnosť uplatnenia sa v slobodnom svete.