Slovníček energetických pojmov
Náhradná schéma

 

Každé elektrické aj strojné zariadenie je možné znázorniť schematicky použitím určitých dohodnutých značiek – nahradiť ho nakresleným elektrickým (potrubným) obvodom. Toto umožňuje jednoduché riešenie prevádzkových stavov daného zariadenia.

 

 

Napájacia voda

 

Chemicky upravená destilovaná voda, ktorá slúži v parnej elektrárni ako pracovná látka tepelného obehu. Pri prevádzke elektrárne napájacia voda vzniká kondenzáciou pary v kondenzátore, odkiaľ je dopravovaná napájacím čerpadlom do kotla. 

 

 

Napájacie čerpadlo

 

Čerpadlo dopravujúce napájaciu vodu z kondenzátora do kotla alebo parného generátora. Najčastejšie sa používajú odstredivé radiálne alebo diagonálne čerpadlá v horizontálnom usporiadaní. Keďže výpadky napájacích čerpadiel sú veľmi nebezpečné, používa sa zálohovanie (niekoľko paralelne pracujúcich čerpadiel).

 

 

Neutrón

 

Neutrón je elektricky neutrálna elementárna častica. Bol objavený v roku 1932 J. Chadwickom. Vyvoláva celý rad jadrových reakcií, z ktorých najdôležitejšie je štiepenie ťažkých jadier. Je 1 838-krát ťažší ako elektrón. Neutróny spoločne s protónmi tvoria jadro atómu. Najintenzívnejším umelým zdrojom neutrónov sú jadrové reaktory. 

 

 

Neutrónové číslo

 

Neutrónové číslo uvádza počet neutrónov v jadre a určuje sa ako N = A – Z, kde A je nukleónové číslo a Z je protónové číslo.

 

 

Neutrónové tienenie

 

Pod neutrónovým tienením rozumieme zoslabenie neutrónového toku absorbátorom na hodnotu stanovenú hygienickými predpismi.

 

 

Newton Isaac

 

4. 1. 1643 – 31. 3. 1727

 

Sir Isaac Newton je zakladateľom klasickej mechaniky. Newtonove pohybové zákony predstavujú základy pozemskej aj nebeskej mechaniky. Matematicky sformuloval gravitačný zákon a odvodil zákony pohybu planét. Predložil korpuskulárnu teóriu svetla. Štúdiom odporu kladeného prostredím pohybujúcemu sa telesu založil hydrodynamiku. Je po ňom pomenovaná jednotka sily.

 

 

Newton – jednotka sily

 

Newton [N] je odvodená jednotka SI pre silu alebo tiaž.

 

Jeden N je sila, ktorá udeľuje voľnému hmotnému bodu s hmotnosťou 1 kg zrýchlenie 

1 m . s-2.

 

 

Nízkoaktívny odpad

 

Ako nízkoaktívny označujeme rádioaktívny odpad obsahujúci rádionuklidy v malom množstve.

 

Pri manipulácii a preprave nevyžaduje tento druh rádioaktívneho odpadu tienenie ani chladenie a môže byť trvalo uložený v úložisku povrchového typu.  

 

 

Nosný valec aktívnej zóny

 

Nosný valec aktívnej zóny umožňuje stabilné upevnenie palivových článkov, regulačných tyčí, meracích kanálov atď. v aktívnej zóne. Iný názov pre nosný valec je kôš aktívnej zóny.

 

 

Nukleón

 

Nukleón je spoločný názov pre častice jadra atómu – neutrón a protón.

 

 

Nukleónové číslo

 

Nukleónové alebo tiež hmotnostné číslo A udáva počet nukleónov v jadre atómu.

 

A = Z + N

 

 

Nuklid

 

Nuklid je látka zložená z rovnakých atómov určených protónovým číslom Z a nukleónovým číslom A. Rádionuklid je rádioaktívny nuklid, teda nuklid s jadrami podliehajúcimi rádioaktívnym premenám. Izotopy prvku sú jeho rôzne nuklidy s rovnakými hodnotami Z.