Slovníček energetických pojmov
Laser

 

 

Názov zariadenia LASER predstavuje skratku z anglického výrazu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zosilenie svetla vynútenou emisiou žiarenia). Samotné zariadenie je prístroj generujúci alebo zosilňujúci koherentný a intenzívny úzky lúč svetla. Podľa prostredia, v ktorom dochádza ku generácii, sa lasery delia na plynové, z pevnej látky, polovodičové a pod. Lasery sa používajú v lekárstve (očné operácie), v polygrafii, na meranie vzdialeností, v spojovacej technike, v metrológii, vo vojenskej technike. Perspektívne sa počíta s jeho využitím v elektrárňach využívajúcich termojadrovú energiu.

 

 

Laval Carl Gustav

 

9. 5. 1845 – 2. 2. 1913

 

Vynašiel odstredivku na mlieko (1878) a rovnakotlakovú akčnú parnú turbínu (1893), ktorá nesie jeho meno.

 

 

Lavalova turbína

 

Prvá rovnakotlaková parná turbína s jedným obežným kolesom s vysokým počtom otáčok a spomaľujúcim ozubeným prevodom.

 

 

Lawsonovo kritérium

 

Na udržanie termojadrovej reťazovej reakcie musí mať plazma určitú minimálnu hodnotu teploty a súčinu r . t, kde r je hustota vysokoteplotnej plazmy a t je doba jej existencie. Uvedený súčin sa nazýva Lawsonovým kritériom. 

 

 

Leibnitz Gottfried Wilhelm

 

1. 7. 1646 – 14. 11. 1716

 

Zaoberal sa matematikou, geológiou, biológiou, lingvistikou a je autorom mnohých technických vynálezov. Nezávisle od Newtona položil základy diferenciálneho a integrálneho počtu. Leibnitzova symbolika sa používa dodnes.

 

 

Lignit

 

 

Geologicky najmladšie pevné fosílne palivo s relatívne nízkou výhrevnosťou. 

 

 

Likvidácia zariadenia

 

Pod pojmom likvidácia zariadenia rozumieme rozobratie zariadenia a uvedenie zabranej plochy do takého stavu, ktorý sa čo najviac blíži pôvodnému (hovorí sa o znovuobnovení „zelenej lúky“).

 

 

Lítium

 

Lítium je chemický prvok. Pripravuje sa elektrolýzou taveniny chloridu litnatého. Používa sa ako prímes do zliatin hliníka, zinku a horčíka a v metalurgii medi.  

 

 

Ljungströmov regeneratívny ohrievač vzduchu

 

Tepelný výmenník, ktorého rotor tvoria zväzky zvlneného plechu. Rotor zasahuje jednou polovicou do dymovodu druhou do vzduchovodu predhrievaného plynu. Plechy sú pri pomalej rotácii striedavo obtekané odchádzajúcimi spalinami a predhrievaným vzduchom a kumulované teplo zo spalín sa tým odovzdáva predhrievanému vzduchu.

 

Pomenovaný je podľa F. Ljungströma (1875 – 1946), švédskeho vynálezcu a priemyselníka.

 

 

Lopatkové koleso

 

Lopatkové koleso je pomalobežný veterný motor, používaný od poslednej štvrtiny devätnácteho storočia najprv v Amerike, neskôr i v Európe. Na rozdiel od rýchlobežného veterného motora sa maximálna účinnosť dosahuje pri súčiniteli rýchlobežnosti okolo 1.   

 

 

Lúmen

 

Jednotka svetelného toku. Ak zo svietidla vychádza priestorovým uhlom 1 sr (steradián) svetelný tok 1 lúmen, je svietivosť týmto smerom 1 cd (kandela). Ak dopadá svetelný tok 1 Lm (lúmen) na plochu 1 m2, je osvit tejto plochy 1 lux.